Search ECMWF publications

 1. Marchuk G.I., Dymnikov V.P., Lykossov V.N.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 2. Cats G.J.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 3. Heckley W.A.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 4. Dümenil L.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 5. Pilz U.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 6. Königshofer F., P. Rakity

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 7. Lea A.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 8. Sävijärvi H.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 9. Cats G.J.

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.

 10. S. Tibaldi, J.-F. Geleyn

  1981, ECMWF Technical Memoranda, Technical memorandum, ECMWF.